در این آزمایشگاه اهداف تحقیقاتی در دو جهت اصلی دنبال می شوند :
1) تولید پروتئین های نوترکیب خاص در تخم مرغهای تراریخته (Transgenic chicken)
به منظور تولید پروتئین های نوترکیب در تخم مرغ تراریخته مجموعه ای از تکنیک های سلولی و مولکولی و تکوینی از جمله حفظ و کشت و تراریخته سازی سلولهای بنیادی/زایا (stem/germ cells) و تکنیکهای بیوتکنولوژی مولکولی جهت تخلیص پروتئین از محیط تخم مرغ به کار گرفته می شوند. روشهای کشت مبتنی بر بیولوژی تکوینی سلولهای بنیادی/زایا می باشند و جهت انتخاب سلولها از توانایی پلوری پوتنسی و مهاجرت سلولها (pluripotency and migratory potential) بهره برده می شود. تراریخته سازی سلولهای زایا در مناطق خاص ژنومیک و با استفاده از جدیدترین روشهای ویرایش ژنوم (genome editing technologies) و به طرق مختلف صورت می گیرد.

2) شناسایی تغییرات اپی ژنتیکی مسئول پلوری پوتنسی و بنیادینگی (stemness) و ایجاد ویرایش های اپی ژنتیکی (epigenetic editing) در سلولهای سرطانی
در اغلب سرطانها عوامل خارجی هم چون عوامل محیطی، غذا، میزان فعالیت فیزیکی، سن و ... از طریق مکانیسم های شناخته شده اپی ژنتیکی شامل بر تغییر در میزان متیلاسیون ژنومی، تغییر دراستخلاف های شیمیایی پس از ترجمه ای هیستونها، و بیان ریبونوکلئیک اسیدهای غیر کد کننده  عمل کرده و ترانسکریپتوم سلولی را دچار تغییر می کنند. شناسایی تغییرات اپی ژنتیکی ایجاد شده و ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده (large noncoding RNAs) و دیگر عوامل تنظیم کننده همچون رتروترانسپوزون ها در مراحل خاص سرطان از اهداف مهم این آزمایشگاه می باشد. ایجاد تغییر در اپی ژنوم سلولها با اهداف درمانی (therapeutic epigenetic editing) یکی دیگر از اهداف مرتبط با این زمینه می باشد که به طور فعال دنبال می شود.

تاریخ آگهی: 18 آذر 1395
مهلت: تا زمانی که پست تکمیل گردد
این آگهی برای جذب یک دانشجوی پسادکتری به منظور مطالعه اپی ژنتیکی سرطان و بازآرایی کروماتین در سلولهای سرطانی توسط ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده در آزمایشگاه دکتر حسام دهقانی پست می گردد. روش هایی که در این مطالعات به کار گرفته می شوند عبارتند از تکوین لاین های سلولی، تکنیک های بیولوژی مولکولی، بیوشیمی و ویرایش اپی ژنومی با استفاده از تکنولوژی کریسپر. زمینه قوی علمی و تحقیقاتی و تجربه کافی در بیولوژی مولکولی سلول، بیوشیمی و بیوانفورماتیک ضروری است. کاندیداهایی مد نظر خواهند بود که بتوانند با انگیزه بالا و به طور مستقل و در تعامل با دیگر اعضای تیم فعالیت کنند. از افرادی که موفق به کسب این پست می شوند انتطار می رود که در نوشتن مقالات و گرنت های تحقیقاتی و هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال باشند. مکان انجام این تحقیقات، پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. قرارداد اولیه به طور یک ساله و پس از طی یک مدت کوتاه ارزیابی منعقد می گردد و امکان تمدید آن تا 2 سال نیز می باشد. متقاضیان می توانند درخواست های خود را به همراه رزومه کامل علمی و نام و آدرس ایمیل سه نفر از اساتید رفرنس به دکتر حسام دهقانی (dehghani@um.ac.ir ) ارسال کنند.

Recent publication: Es-haghi et al., 2016 Tumor Biology. 37(2):1559-65
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26715265

Recent publication: Es-haghi et al., 2016 Molecular Biotechnology. 58 202–211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26809356

گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی
پژوهشکده فناوری زیستی
دانشگاه فردوسی مشهد
میدان آزادی، مشهد، ایران
91779-48974
dehghani@um.ac.ir
hesamdehghani@gmail.com


back to top

© 2016 by The Dehghani lab

 

June 4, 2016