از راست به چپ: لنا گشایشی، حدیجه زارع، معصومه اسحاقی، حسام دهقانی، الیاس طباطبایی زاده، نیما دهدیلانی، سارا یوسفی

 

دکتر حسام دهقانی
استاد بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی تکوینی

dehghani@um.ac.ir; hesamdehghani@gmail.com

این آگهی برای جذب یک دانشجوی پسادکتری به منظور مطالعه اپی ژنتیکی سرطان و بازآرایی کروماتین در سلولهای سرطانی توسط ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده در آزمایشگاه دکتر حسام دهقانی پست می گردد. روش هایی که در این مطالعات به کار گرفته می شوند عبارتند از تکوین لاین های سلولی، تکنیک های بیولوژی مولکولی، بیوشیمی و ویرایش اپی ژنومی با استفاده از تکنولوژی کریسپر. زمینه قوی علمی و تحقیقاتی و تجربه کافی در بیولوژی مولکولی سلول، بیوشیمی و بیوانفورماتیک ضروری است. کاندیداهایی مد نظر خواهند بود که بتوانند با انگیزه بالا و به طور مستقل و در تعامل با دیگر اعضای تیم فعالیت کنند. از افرادی که موفق به کسب این پست می شوند انتطار می رود که در نوشتن مقالات و گرنت های تحقیقاتی و هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال باشند. مکان انجام این تحقیقات، پژوهشکده فناوری زیستی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. قرارداد اولیه به طور یک ساله و پس از طی یک مدت کوتاه ارزیابی منعقد می گردد و امکان تمدید آن تا 2 سال نیز می باشد. متقاضیان می توانند درخواست های خود را به همراه رزومه کامل علمی و نام و آدرس ایمیل سه نفر از اساتید رفرنس به دکتر حسام دهقانی (dehghani@um.ac.ir ) ارسال کنند.

Nima Dehdilani, DVM, PhD candidate
E-mail: nimadehdilani@gmail.com
Lena Goshayeshi, BSc, MSc, PhD candidate
Email: lenaGoshayeshi@yahoo.com
Elaheh Khazaee, DVM, DVSc candidate
Email: elaheh_khazaee@yahoo.com
Azam Naseri, MSc candidate
E-mail: azamnaseri100@gmail.com
Hedyeh Rahimian, DVM candidate
Email: hedyeh_rahimian@yahoo.com
Munes Yadegari, DVM candidate
E-mail: munes.yadegary@yahoo.com
Sara Yousefi, BSc, MSc, PhD candidate
Email: s.yousefi.t@gmail.com

Khadijeh Zare, BSc, MSc, PhD candidate
Email: zare.biology@gmail.com

Mahboubeh Ebrahimian, DVM (2009)

Mohammad Ali Foroughi, BSc, MSc (2010)

Mahsa Mojtahedzadeh, DVM (2010)

Vajiheh Soltaninezhad, DVM (2010)

Mohammad Ali Sabbaghi, BSc, MSc (2011)

Amin Tavassoli, BSc, MSc (2011)

Zahra Baghestani, DVM (2012)

Sara Yousefi, BSc, MSc (2012)

Fahimeh Shahabipour, BSc, MSc (2012)

Saeed Saberol_shoara, DVM (2012)

Amin Nozari, DVM (2012)

Zahra Hoseininia, BSc, MSc (2013)

Mohsen Naeimipour, DVM, PhD (2013)

Sara Soltanian, BSc, MSc, PhD (2014)

Elias Tabatabaeizadeh, DVM, PhD (2014)
Mohammad Mehmandoost, MSc (2015)

Masoumeh Es-haghi, BSC, MSc, PhD (2016)

 


گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی
پژوهشکده فناوری زیستی
دانشگاه فردوسی مشهد
میدان آزادی، مشهد، ایران
91779-48974
dehghani@um.ac.ir
hesamdehghani@gmail.com


back to top

© 2016 by The Dehghani lab

 

December 8, 2016