در این آزمایشگاه اهداف تحقیقاتی در دو جهت اصلی دنبال می شوند :
1) تولید پروتئین های نوترکیب خاص در تخم مرغهای تراریخته (Transgenic chicken)
به منظور تولید پروتئین های نوترکیب در تخم مرغ تراریخته مجموعه ای از تکنیک های سلولی و مولکولی و تکوینی از جمله حفظ و کشت و تراریخته سازی سلولهای بنیادی/زایا (stem/germ cells) و تکنیکهای بیوتکنولوژی مولکولی جهت تخلیص پروتئین از محیط تخم مرغ به کار گرفته می شوند. روشهای کشت مبتنی بر بیولوژی تکوینی سلولهای بنیادی/زایا می باشند و جهت انتخاب سلولها از توانایی پلوری پوتنسی و مهاجرت سلولها (pluripotency and migratory potential) بهره برده می شود. تراریخته سازی سلولهای زایا در مناطق خاص ژنومیک و با استفاده از جدیدترین روشهای ویرایش ژنوم (genome editing technologies) و به طرق مختلف صورت می گیرد.

2) شناسایی تغییرات اپی ژنتیکی مسئول پلوری پوتنسی و بنیادینگی (stemness) و ایجاد ویرایش های اپی ژنتیکی (epigenetic editing) در سلولهای سرطانی
در اغلب سرطانها عوامل خارجی هم چون عوامل محیطی، غذا، میزان فعالیت فیزیکی، سن و ... از طریق مکانیسم های شناخته شده اپی ژنتیکی شامل بر تغییر در میزان متیلاسیون ژنومی، تغییر دراستخلاف های شیمیایی پس از ترجمه ای هیستونها، و بیان ریبونوکلئیک اسیدهای غیر کد کننده  عمل کرده و ترانسکریپتوم سلولی را دچار تغییر می کنند. شناسایی تغییرات اپی ژنتیکی ایجاد شده و ریبونوکلئیک اسیدهای بلند غیر کد کننده (large noncoding RNAs) و دیگر عوامل تنظیم کننده همچون رتروترانسپوزون ها در مراحل خاص سرطان از اهداف مهم این آزمایشگاه می باشد. ایجاد تغییر در اپی ژنوم سلولها با اهداف درمانی (therapeutic epigenetic editing) یکی دیگر از اهداف مرتبط با این زمینه می باشد که به طور فعال دنبال می شود.

Targeted genome transgenesis of chicken primordial germ cells for production of recombinant proteins
CRISPR Cas9-mediated genome knock-in
CRISPR Cas9-mediated genome knock-out
Culture, maintenance, and transgenesis of primordial germ cells
Cell line development
Epigenetic characterization of cells during pluripotency, stemness, and cancer states
Epigenetic editing

 

1) تولید پروتئین های نوترکیب خاص در تخم مرغ های تراریخته
2) شناسایی تغییرات اپی ژنتیکی مسئول پلوری پوتنسی و بنیادینگی
3) ویرایش اپی ژنتیکی سلولهای سرطانی
گروه بیولوژی و بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی
پژوهشکده فناوری زیستی
دانشگاه فردوسی مشهد
میدان آزادی، مشهد، ایران
91779-48974
dehghani@um.ac.ir
hesamdehghani@gmail.com
 
 

 


back to top

© 2016 by The Dehghani lab

 

June 4, 2016