بسمه تعالي

دكتر حسين الهي

استاد گروه آموزشي تاريخ

 

 

 

 

نام

نام خانوادگي

تاريخ تولد

محل تولد

مرتبه فعلي

پايه فعلي

گروه آموزشي

حسين

الهي

1320

مشهد

استاد

19

تاريخ

 

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي و گرايش

نام دانشگاه

محل دانشگاه

شهر

محل دانشگاه

كشور

تاريخ اخذ مدرك

تحصيلي

1

كارشناسي

تاريخ و جغرافياي ايران و جهان 

دانشگاه فردوسي

مشهد

ايران

1344

2

كارشناسي ارشد

تاريخ و جغرافيا و علوم دبيري

دانشسراي عالي

تهران

ايران

1345

3

كارشناسي ارشد

تاريخ سياسي

دانشگاه تهران

تهران

ايران

1347

4

كارشناسي ارشد

شناخت جهان سوم

دانشگاه ژوسيو

پاريس

فرانسه

1356

5

دكترا

شناخت جهان سوم

دانشگاه ژوسيو

پاريس

فرانسه

1358

 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: مسئله فلسطين     

سال اخذ مدرك كارشناسي ارشد:1345-47-56

عنوان پايان نامه دكترا: اعلاميه آروشا و تاثير آن در اقتصاد و سياست تانزانيا

سال اخذ مدرك دكتري: 1358