با سلام

انجمن مهندسی ارزش شاخه خراسان با کسب مجوز از انجمن مهندسی ارزش ایران در سال 1385 با هدف کمک به صنایع استان اعم ازشرکتهای عمرانی ، شرکتهای خدماتی و سایر صنایع دیگر تشکیل گردید وتاکنون پروژه های مختلفی به کارگاه مهندسی ارزش برده شده است .

مهندسی ارزش به کمک متدولوژی که دارد می تواند تقریبا کلیه پروژه های صنعتی ،عمرانی وخدماتی را بطریقی مدیریت نمایدکه رضایت کارفرما تامین شود، و رضایت مشتری بنحو مطلوبی دیده شود.