دکتر مهدی خداپرست                                                          مشخصات

صفحه اول

 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی خداپرست

 متولد: 1333

مدارک تحصیلی:
کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شیراز با گرایش اقتصاد بازرگانی در سال1356؛
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شیراز با گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در سال 1367؛
دكتري علوم اقتصادي از دانشگاه اصفهان با گرايش اقتصاد ايران و روش شناسي اقتصاد در سال1384.

رشته : اقتصاد

رتبه دانشگاهی : استاديار

تلفن دانشکده: 8811243 -0511
گروه اقتصاد: 8813095-0511
تلفاکس: 8902218-0511  , 8811243-0511


آدرس الکترونیکی:
  m_khodaparast@um.ac.ir