دکتر مهدی خداپرست                                          مقالات

صفحه اول

 

1. (1373)،”بهينه يابي ظرفيت آموزشي"، سمينار بين المللي آموزشهاي علمي – كاربردي (وزارت فرهنگ و آموزش عالي)، مجموعه مقالات جلد 1.
2.(1374)، ” مقدمه اي بر پتانسيل يابي اشتغال زنان"، مجموعه مقالات همايش زن، تعاون و اشتغال، وزارت تعاون
3. (1377)، ”مديريت اقتصادي و امنيت سرمايه گذاريهاي عمراني در مسير اهداف توسعه كشور"، مجموعه مقالات 50 سال سابقه برنامه ريزي در ايران، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه علامه طباطبائي
4. (1377)، ”نگاهي اجمالي به سيستم بازاريابي توليدات روستائي"، مجله جهاد ترويجي – پژوهشي)، وزارت جهاد سازندگي، معاونت آموزش و ترويج، همايش بازاررساني توليدات كشاورزي.
5.دري، بهروز (1378)، ”مقايسه نظام فروشگاههاي مدرن (زنجيره اي با نظام فروشگاههاي سنتي (خرده فروشي)"، پژوهشنامه بازرگاني، (علمي – پژوهشي)، شماره 13، زمستان
6. (1384)، ”بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري در فعاليتهاي تجاري كمتر مولد در مقايسه با سرمايه گذاري در صنايع كوچك"، مجله دانش و توسعه (علمي ـ پژوهشي)، شماره 16.
7. (1380)، ”حقوق اقتصادي در قانون اساسي"، مجله دانش و توسعه (علمي ـ پژوهشي)، شماره 13.

ترجمه مقالات:
1. نوردن هنزن، مترجم خداپرست مشهدي، مهدي (1374)، ”اهداف چندگانه در نظريه بنگاه اقتصادي"، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 3
2. داگلاس نورث، مترجم خداپرست مشهدي، مهدي (1377)، ”نهاد ها و ثمره اقتصادي آنها"، پژوهشنامه بازرگاني (علمي – پژوهشي)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، سال 2 شماره 5.