دکتر مهدی خداپرست                                                       طرح های پژوهشی

صفحه اول


1. (1374)، دعائي، مرتضوي، بقائي، لطيفيان، جوان جعفري، ”طرح اشتغالزائي براي زندانيان پس از اتمام دوره محكوميت”، سازمان امور زندانهاي خراسان.
2. (1375)، “ بررسي ابزار و تجهيزات آموزشي – پژوهشي موجود در دانشگاه فردوسي مشهد و ارائه الگوي مناسب"، دانشگاه فردوسی مشهد.
3. (1375)، مصطفي كاظمي و محمد لكزيان؛ ”وضعيت نيروي انساني متخصص و پيش بيني تقاضاي آن در بخش صنعت"، معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد.
4. (1377) و بهروز دري، ”ارزيابي مطلوبيت اجتماعي فروشگاههاي زنجيره اي شهر تهران و مقايسه آنها با فروشگاههاي بخش خصوصي"، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
5. (1378)، محمد حسين مهدوي، لطفعلي پور، مصطفي سليمي فر، سعيد مرتضوي، حجت زاده، شمس الدين ناظمي؛ ”طرح مطالعاتي بررسي بازار كار و تدوين راهكار هاي توسعه اشتغالهاي مولد و زود بازده”، سازمان برنامه و بودجه خراسان و دانشگاه فردوسي مشهد.
6. (1378)، بهروز دري و نقره كار شيرازي، ” مقايسه فروشگاههاي مدرن و سنتي در مناطق 20 گانه شهر تهران” (الگوي تصحيح رفتار)، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
7. (1378)، محمدعلي فلاحي؛ حميد ابريشمي، جوان جعفري، ”بررسي حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان در روند توسعه كشور”، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
8. (1380)، رحيم نيا، ” بررسي مسائل برنامه ريزي اسكان مسافر در شهر مشهد"، دانشگاه فردوسي مشهد و سازمان برنامه و بودجه، مجري رحيم نيا
9.و محمد رضا لطفعلي پور (1380)، ”بررسي و تحليل مزيتهاي نسبي منطقه دانشگاهي شمال شرق كشور".
10. ناظمي، شمس الدين (1380)، ”شناخت وظايف و مسئوليتهاي وزارت نيرو در حمايت از محققين و سازندگان تجهيزات صنعت برق"، مجري: شمس الدين ناظمي. وزارت نیرو، دانشگاه فردوسی مشهد.
11. (1382)، ”امكان سنجي روشهاي كار در ارتباط با دستگاههاي اجرايي در سطح استان، با استانداري"، مجري: خداپرست مشهدي
12.(1384)، "بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری بازار سهام در مقایسه با بازار املاک و مستغلات"، دانشگاه اصفهان، رساله دکتری