دکتر مهدی خداپرست                                           زمینه های  تحقیقاتی مورد علاقه

صفحه اول

 

اقتصاد کاربردی در ابعاد؛ اقتصاد اجتماعی، ارزیابی طرحها، اقتصاد خرد کاربردی، رفتار مصرف کننده ها، حقوق و اقتصاد، اقتصاد سازمان، توسعه اقتصادی، اقتصاد مدیریت و مدیریت توسعه و تجزیه و تحلیل سیستمها