دکتر مهدی خداپرست                                                                کتب

صفحه اول

 


1. خداپرست مشهدي، مهدي (1376)، ”برآيند رقابت"، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
2. ريچارد بك هارد، وندي پريچارد، مترجم خداپرست مشهدي، مهدي (1376)، ” مديريت تغييرات اساسي"، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
3. فيليپ ريپلي، حميد صديقي؛ مترجم خداپرست مشهدي، مهدي (1378)، ”مدلسازي اقتصادي در اقتصاد مديريت”، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.