دکتر مهدی خداپرست                                                     سوابق آموزشي

صفحه اول

 

پست فعلی: مدیر گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
پست قبلی: معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد