سومین سمینار فلسفه علم

"وضعیت علم در ایران"

سخنرانان:

دکتر شاپور اعتماد

دکتر خسرو باقری

                 دکتر حسین حاجی ابوالحسن

  دکتر جمشید درویش

میزگرد:

 انتظارات متقابل دانشگاه و پژوهشگران

دوشنبه 2 اسفند 1395 - ساعت 12:30-8:30

دانشکده علوم پایه - دانشگاه فردوسی مشهد

 

دبیرسمینار: دکتر کامران شریفی

پـوسـتـر