دکتر مصطفي سلیمی فر                                                                                                      Dr. Salimifar Mostafa 
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
 

  
مشخصات
مقالات
 طرح های پژوهشی
 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
 كتب
زمینه های تدریس
 سوابق آموزشي
 سوابق اجرایی
 

 دانشیار

 دانشكده علوم اداري واقتصادي

 دانشگاه  فردوسي مشهد