دکترمصطفي سلیمی فر                                                           مشخصات

صفحه اول

 

 

 

نام و نام خانوادگی : مصطفی سلیمی فر

رشته : علوم اقتصادی

تخصص : توسعه صنعتی - اقتصاد سنجی

مدرک تحصيلي : دکتری

تاريخ اخذ مدرک : 1377

رتبه دانشگاهی : دانشيار