دکترمصطفي سلیمی فر                                            مقالات

صفحه اول

 

         فعاليت هاي علمي و پژوهشي:

         1. پراکندگي هاي اقتصادي و اجتماعي در ايران ، ماهنامه اطلاعات اقتصادي و سياسي ، تهران

2. نابرابري در توزيع درآمد شهري روستايي ، تحقيقات جغرافيايي

3. آسيب شناسي توسعه نيافتگي اقتصاد ايران ، انديشه حوزه

4. مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته ، اقتصاد کشاورزي و توسعه ، وزارت کشاورزي ، تهران

5. تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي ، پژوهشهاي اقتصادي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ، 1382

6. مطالعه ظرفيت مالياتي استان خراسان ، پژوهشهاي اقتصادي ، وزارت اقتصاد و دارايي ، تهران ، 1381

7. روند توسعه صنعتي - منطقه اي ايران ، تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تهران ، 1381

8. مطالعه وضعيت بازار کار استان خراسان طي برنامه سوم توسعه ، دانش و توسعه ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1379

9. مطالعه مزيت هاي نسبي استان خراسان در توليدات صنعتي ، ماهنامه اقتصادي ، وزارت اقتصاد و دارايي

10. موفقيت نظام تامين اجتماعي ايران در کاهش فقر ، نامه مفيد ، جلد 1، نامه مفید، شماره 2، 1384

11. سرمايه انساني و کارآفريني در رويکرد فني و حرفه ای، دانش و توسعه، شماره 17، 1384

12. بهره وری عوامل توليد و ميزان به کارگيری آنها در صنايع بزرگ استان خراسان، تحقيقات اقتصادی، شماره70، 1384

13- تحلیل بهره وری در شرکت ذوب آهن اصفهان ...، دانش و توسعه، شماره 21، 1386.

14- توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در شهرستانهای استان خراسان، پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، زیر چاپ.

15. بررسي مقايسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا، اندیشه وحوزه، شماره53، 1384