دکترمصطفي سلیمی فر                                                        طرح های پژوهشی

صفحه اول

 

 

  1. نقش تحقيقات در توسعه اقتصادي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1374.
  2. مطالعه ظرفيت مالياتي استان خراسان ، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، 1380.
  3. مزيت هاي نسبي صنعتي استان خراسان ، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران ، 1380.
  4. روند توسعه صنعتي و منطقه اي در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1380.
  5. مطالعه عوامل موثر بر کاهش بهره وري در صنعت استان خراسان ، شرکت شهرکهاي صنعتي استان خراسان ، 1382.
  6. مطالعه وضعيت اشتغال آموزش ديدگان فني و حرفهاي استان خراسان ، اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان خراسان ، 1382.
  7. مطالعه روشهاي کاهش هزينه هاي اقتصادي و زيست محيطي زباله و مواد زليد شهري (مورد مطالعاتي شهر مشهد ) در دست اجرا.
  8. مطالعه ایجاد درآمد های پایدار وبهبود وضعیت اقتصادی شهرداری سبزوار، 1383.
  9. راهکارهای برون سپاری وظایف شهرداری به بخش خصوصی، 1386.