دکترمصطفي سلیمی فر                                                                 کتب

صفحه اول

 

 

     1. توسعه اقتصادی(موضوعات منتخب)

2. آثار اقتصادي و اجتماعي وقف، 1370 بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

3. با دانشجویان در خانه دوست