دکترمصطفي سلیمی فر                                                     سوابق آموزشي

صفحه اول

 

مربي دانشگاه فردوسي مشهد، 73-1367

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ، 81-77

دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد ، 81 تا کنون

راهنمایی رساله های کارشناسی ارشد:

 1. اندازه گيري و تحليل بهره وري در يک واحد صنعتي مشهد ، دانشگاه فردوسي مشهد 1378

 2. مطالعه عوامل موثر بر بهره وري يک تعاوني توليد فرش در استان خراسان ، دانشگاه فردوسي ، 1379

 3. مطالعه سطوح توسعه اقتصادي - اجتماعي منطقه اي ايران ، دانشگاه فردوسي ، 1379

 4. مطالعه موانع توليد و صادرات زعفران در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1380

 5. مطالعه مزيت نسبي ايران در توليد و صادرات پسته ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381

 6. بررسي تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381

 7. مطالعه ساختار بيکاري در ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد 1381

 8. مطالعه تاثير اعتبارات مسکن بر عرضه مسکن شهري ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1381

 9. مکان يابي صنعتي در استان خراسان ، 1381

 10. استفاده از پنجره هاس دو جداره در صرفه جويي انرژي در ايران

 11. استفاده از آبگرمکن هاي خورشيدي ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382

 12. گسترش بر توسعه اقتصادي ايران ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382

 13. ميزان موفقيت ايران در راستاي کاهش فقر ، دانشگاه فردوسي مشهد ، 1382

 14. مطالعه نقش سرمایه انسانی در ارزش افزوده صنایع استان خراسان شمالی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.

 15. بررسی عملکرد صنعت فولاد طر برنامه های اول تا سوم توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .

 16. تعیین مزیت رتبه ای صنایع در استان خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .

 17. بررسی به کارکیری پول الکترونیکی بر سیاستهای پولی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385 .