دکترمصطفي سلیمی فر                                                           سوابق اجرائي

صفحه اول

 

 

    1- معاون آموزشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد به مدت ده سال.

    2- معاون پژوهشی دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد  1384-1383.

    3- رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، 9/84 تا کنون.