ردیف نام خانوادگی عنوان شماره تلفن
١ آقای دکتر سالاری سرپرست اداره ٣٨٨٠٦٩٠١
٢ آقای حسین زاده معاون اداره ٣٨٨٠٦٩٠٣
۳ آقای بابایی ماهانی نژاد کارشناس ٣٨٨٠٦٩٠٥
٣٨٨٠٦٩٠٦
۴ خانم رضایی کنترل کیفی ٣٨٨٠٦٩٠٤
۵ آقای جنگی سررود کنترل کیفی ٣٨٨٠٦٩٠٨
۶ آقای معینی زاده کارشناس واحد رایانه ٣٨٨٠٦٩٠٧
٣٨٨٠٦٩٠٩ (با قابلیت پیام‌گذاری)