صبفحه اصلی

فعالیتهای حرفه ای فعالیتهای آموزشی فعالیتهای پژوهشی انتشارات

پیشینه کاری

پیشینه تحصیلی

 

فعاليتهاي پژوهشي 

زمينه هاي حرفه اي مورد علاقه:

فعاليتهاي پژوهشي:

1.   سنجش سواد اطلاعاتي در دانشجويان تحصيلات تكميلي (مجري پژوهش)

2.    1379: سنجش نياز به برنامه ريزي راهبردي به منظور افزايش بهره وري در كتابخانه هاي علوم پزشكي مشهد  (مجري پژوهش)

3.    1379: بررسي معيارهاي نمايش اطلاعات در صفحه نمايش فهرستهاي رايانه اي (همكار اصلي پژوهش)

4.    1380:‌ بررسي موانع مطالعه حرفه اي آزاد در دانشجويان كتابداري (مجري پژوهش).

5.    1380: بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و ارائه الگويي براي نظام اطلاع رساني دانشگاه   (طرح پژوهشي، مجري پژوهش)

6.    1383: سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارتهاي سواد اطلاعاتي (مجري پژوهش)

7.   1384: توانمنديهاي اشتراك دانش در كتابخانه هاي دانشگاهي. با همكاري دانشكده سيستمهاي اطلاعاتي، مديريت و تكنولوژي دانشگاه نيوسات ولز در سيدني استراليا.

8.   1385: بررسي داستانهاي كودكان بعنوان ابزاري براي پرورش تفكر فلسفي

9.   1385: بررسی اثر بخشی کارگاه های اشتراک دانش در نگرش نسبت به اشتراک دانش

10. 1385: بررسي وضعيت كتابخانه ها و ارائه برنامه  راهبردي براي كتابخانه ها ي سازمان مديريت و برنامه ريزي

11. 1386: بررسي وضعيت گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد و ارائه برنامه راهبردي براي گروه  (طرح پژوهشی، مجری طرح)

12. 1388: مديريت راهبردي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (طرح پژوهشي، مجري طرح)

13. 1389: چگونگی درک دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از قابلیت‌های سواد اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون کارآمدی کارگاه‌های آموزشی سواد اطلاعاتی با رویکرد زمینه‌گرا (طرح پژوهشي، مجري طرح)

14. بررسی نرم افزار کتابخانه ای سیستم سیمرغ از دید کاربران: گسترش افق ها، خلق  فرصت ها (طرح پژوهشی، مجری طرح؛ در حال انجام)

هدايت پايان نامه ها:

 1. 1378: بررسي مشكلات جستجوي موضوعي در فهرستهاي رايانه اي

 2. 1379: پژوهشي پيرامون نيازه هاي اطلاعاتي دانش آموزان دبيرستاني ناحيه 3 مشهد

 3. 1379: بررسي  رضايت شغلي كتابداران دانشگاه فردوسي مشهد

 4. 1382: تحليل محتواي كتابهاي داستاني مناسب گروه سني "ب" با رويكرد كتابدرماني

 5. 1383: مطالعه اي پيرامون وظايف سرپرستان كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد

 6. 1383 ارزیابی کتابهای مرجع تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی

 7. 1384: بررسی قابلیتهای جستجو و چگونگی نمایش منابع بازیابی شده در ابر موتورهای جستجو

 8. 1384: بررسي تحليلي پيوندها در وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه ها  

 9. 1386: بررسی وضعیت و شيوه هاي به اشتراک گذاري دانش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 10. 1386: بررسی جایگاه کتابخانه در طرح ارزشیابی توصیفی

 11. 1387: بررسي كارايي و اثر بخشي گروه بحث الكترونيكي LIS از ديدگاه اعضاء آن. 

 12. 1389: شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه هاي مرکزي دانشگاهی و سنجش ميزان فراهم کردن شرايط لازم برای اجرای مديريت دانش (مقطع دكترا)

 13. 1389: پيوند ميان سؤال‏ هاي پژوهشي كتاب‏ هاي درسي دوره راهنمايي و كتاب‏ هاي پاسخگو: پژوهشي پيرامون نوع‏ شناسی سؤال ‏ها و شناسایی كتاب ‏هاي غيردرسي مرتبط

 14. 1389: تحليل وب سايتهاي كودكان از ديدگاه نظريه شناختي پيا‍ژه (مرحله عمليات عيني)

 15. 1389: بررسي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش ميزان همخواني آن با معيارهاي تخصصي

 16. 1390: بررسی نیازهای آموزشی کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در زمینه کسب و استفاده از مهارتهای سواد اطلاعاتی در فرایند یاددهی - یادگیری

 17. 1390: بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارتهای پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مقطع دکترا)

 18. بررسی کارآمدی راهنماهای پیوسته اجرا شده بر روی کاربرگه های سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه

 19. سنجش هماهنگی راهبردهای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی با راهبرد اصلی دانشگاه ها (با تأکید بر نقش فرهنگ سازمانی) (مقطع دکترا)

 20. بررسی زیر ساخت ها و سنجش توانمندی ها و مهارت های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی خدمات مرجع الکترونیکی

 21. بررسی توانمندی وب سایت های کودکان و نوجوانان برای افزایش مهارت های استانداردهای سواد اطلاعاتی

 

طراحي وب سايت:

عنوان وب سايت  پديدآور اصلي هدايت و نظارت نشاني 
 گروه كتابداري و اطلاع رساني  ساناز رهنما
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://lis.um.ac.ir
 كتابخانه دانشكده دامپزشكي نيره دادخواه
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://vetlib.um.ac.ir
كتابخانه موسسه آموزش عالي سجاد محمدرامين نادري و مهدي زاهدي نوقابي
دانشجويان كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://212.95.149.139/sadjadlibrary
 كتابخانه هاي آموزشگاهي نگار فاضلي
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://schoollib.um.ac.ir
 گروه روانشناسي فاطمه اصغري
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://psychology.um.ac.ir 
 گروه فلسفه اكرم فتحيان
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://philosophy.um.ac.ir
گروه فيزيك حالت جامد نگار فاضلي
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://solidstate.um.ac.ir

گروه علوم قرآن و حديث

اكرم فتحيان
دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
 دكتر مهري پريرخ http://quran-hadith.um.ac.ir
 

 

تاریخ روزآمدسازی: مرداد  1391