دکتر فریبرز رحیم نیا                                                           مشخصات

صفحه اول

اطلاعات فردی:

      نام و نام خانوادگی:  فریبرز رحیم‌نیا

  آدرس پستی: مشهد- ميدان آزادي- پردیس دانشگاه فردوسي مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- صندوق پستي: 1357

  مرتبه علمي: استاديار گروه مديريت دانشگاه فردوسي مشهد

  آدرس الكترونيكي:  r-nia@ferdowsi.um.ac.ir و  frahimnia@hotmail.com

  تلفن   : 8811240-0511

  فاکس : 8811243-0511

Personal

   Name: Fariborz Rahimnia    

  Address: Department of Management, Faculty of Economic and administrative sciences, P.O.Box 1357, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

    Academic Position: Assistant  Professor of Management at  Ferdowsi University of Mashhad    

     Email Address: r-nia@ferdowsi.um.ac.ir  &  frahimnia@hotmail.com

     Phone: 0511-8811240  

      Fax: 0511-8811243