دکتر فریبرز رحیم نیا                                                                                             Dr. Rahiminiya Fariborz 
Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
 

  
مشخصات
مقالات
 طرح های پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
زمینه های تدریس
سوابق آموزشی
سوابق اجرایی
 

 استادیار دانشكده علوم اداري و اقتصادي

 دانشگاه  فردوسي مشهد