سید علی مرتضوی     

 

 

       

 

  S.Ail Mortazavi

 

                                                    

  

   Professor in Food Science & Technology                                     

 

   Ferdowsi Uinversity of Mashad " FUM"

                     

 استاد گروه صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی

English

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی

کتاب ها

سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

سوابق اجرائی

مسئولیت های جنبی درمناسبتها

عضویت در شورا ها

جوائز وتقدیر ها

مشخصات فردی

شرح حال علمی