صبفحه اصلی

فعالیتهای حرفه ای فعالیتهای آموزشی فعالیتهای پژوهشی انتشارات

پیشینه کاری

پیشینه تحصیلی

 

فعاليت‌هاي آموزشي

مقطع دكترا

مقطع كارشناسي ارشد

مقطع كارشناسي

مديريت پايگاههاي اطلاعات

مباني كتابداري

مرجع شناسي عمومي

مباني كامپيوتر

مطالعه مستقل

مرجع شناسي تخصصي

برنامه ريزي براي كتابخانه ها

آشنايي با نظامهاي رايانه اي كتابخانه

مواد سمعي و بصري

مطالعه مستقل

روش تحقيق

مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان         و نوجوانان

 

 منابع مرجع الكترونيكي

ادبيات كودكان (رشته علوم تربيتي)

 

مديريت دانش

روش تحقيق

 

 

نرم افزارها و سخت افزارهاي كاربردي براي كتابداران

 

 

آموزش سواد اطلاعاتی

    مرجع شناسي الكترونيكي
    کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی

 

تاریخ روزآمدسازی: تیر 1391