صبفحه اصلی

فعالیتهای حرفه ای فعالیتهای آموزشی فعالیتهای پژوهشی انتشارات

پیشینه کاری

پیشینه تحصیلی

 

  پيشينه كاري

1355 – 1357 مسؤول كتابخانه روابط بين الملل در مركز اطلاعات هسته اي در سازمان انرژي اتمي ايران

1358-1362 كتابدار مرجع در مركز اطلاعات هسته اي، سازمان انرژي اتمي ايران

 از سال 1365 عضو گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي بوده و هم زمان با فعاليتهاي اجرايي به تدريس و پژوهش نيز مشغول بوده ام.

1362 – 1367 كتابدار فهرست نويس لاتين در كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

1367 – 1369 مسؤول كتابخانه دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد

1369-1371 سرپرست كتابخانه دانشكده مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد

1371 – 1376  مرخصي تحصيلي

1378 – 1384 مسؤول كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد

1384-  تدریس در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

1384 (مرداد - بهمن) فرصت مطالعاتی

مهر ماه 1384 تا كنون مشغول به تدريس

 

تاریخ روزآمد سازی: تیر 1391