تأسیس و راه اندازی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

نام مؤسسه یا واحد

زمان انجام

اسامی همکاران

1

دانشگاه فردوسی مشهد

ارائه طرح دوره PhD-MD

1367

 

انفرادی

2

دانشگاه فردوسی

کارگاه آموزشی حفاظت در مقابل اشعه

 

دکتر کوهی

3

ایجاد آزمایشگاه هسته ای در مشهد و زاهدان

1373- 1364

انفرادی

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07