تألیفات و ترجمه ها

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نوع کتاب

تاریخ

تاریخ و محل انتشار

نام ناشر

نام همکاران

1

مبانی فیزیک هسته ای

ترجمه

1354 تا کنون

از 1354 تا 1378 پنج بار چاپ شده است.

دانشگاه فردوسی

انفرادی

2

مبانی فیزیک هسته ای

ترجمه

1367

پنج بار تجدید چاپ

دانشگاه فردوسی

 

3

مبانی فیزیک هسته ای

ترجمه

1374

 

دانشگاه فردوسی

 

4

مبانی فیزیک هسته ای

ترجمه

1378

 

دانشگاه فردوسی

 

5

مبانی فیزیک هسته ای

ترجمه

1384

چاپ ششم 1384

دانشگاه فردوسی

 

6

مکانیک کوانتمی جلد اول

ترجمه

1365

 

مرکز نشر دانشگاهی

دکتر سربیشه ای

7

مکانیک کوانتمی جلد دوم

ترجمه

1380

 

مرکز نشر دانشگاهی

دکتر سربیشه ای و دکتر اشعری

8

مکانیک کوانتمی جلد سوم

ترجمه

1381

برنده جایزه و لوح تقدیر کشور

مرکز نشر دانشگاهی

 

9

مکانیک کوانتمی جلد چهارم

ترجمه

1383

 

مرکز نشر دانشگاهی

دکتر سربیشه ای

10

نسبیت خاص (مصور)

ترجمه

1363

 

کاروند

انفرادی

11

نسبیت عام (مصور)

ترجمه

1378

 

ساحل اندیشه

 

12

انرژی هسته ای چیست؟

تألیف

1356

دوره شبانه دانشگاه فردوسی

دانشگاه فردوسی

انفرادی

13

فیزیکسرا جلد اول

تألیف 5جلد

 

جلد اول زیر چاپ

انجمن فیزیک ایران

 

14

فیزیکسرا جلد دوم

تألیف

 

 در دست جاپ

 

 

15

فیزیکسرا جلد سوم

تألیف

 

  در دست جاپ

 

 

16

فیزیکسرا جلد چهارم

تألیف

 

  در دست جاپ

 

 

17

فیزیکسرا جلد پنچم

تألیف

 

  در دست جاپ

 

 

18

سیده دم اتمها (چرنوبیل)

ترجمه و ویراستاری

1380

 

 

آستان قدس رضوی

دکتر اسدالله علوی (مترجم اصلی)

19

دیدگاههایی پیرامون ذرات بنیادی

ویراستاری

1370

 

آستان قدس رضوی

 

20

جهان

ویراستاری

1367

 

آستان قدس رضوی

مترجم : بهزاد قهرمان

21

فیزیک هسته ای Cottingham

ترجمه

 

 

موافقت دانشگاه فردوسی آماده برای چاپ

سه نفر

نفر اول

22

رنگین کمان Bernard Maith

ترجمه و ویراستاری

 

2005-2004

بخش فرهنگی سفارت فرانسه

 

23

فرهنگ گوهرشناسی

تألیف دکتر دانایی

 

چاپ دوم به انگلیسی Springer

شرکت تحقیقاتی پرطاووس

 

24

بیگ بنگ (مصور)

ترجمه

 

پذیرش

نشر آفتاب

 

25

فیزیک هسته ای پیشرفته

ترجمه

 

در دست بررسی

انتشارات آستان قدس رضوی

 

26

روح و فیزیک مدرن

ترجمه

 

در دست بررسی

نشر آفتاب

 

27

اسطرلاب

ویراستاری و ترجمه

1384

اتمام

بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران

مریم موسوی

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07