نوآوری و ابتکارات

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

نام اختراع، ابتکار یا اثر هنری

محل انجام یا عرضه اثر

تاریخ و محل ثبت

اسامی همکاران

سمت در ارتباط با فعالیت

1

مبتکر ایجاد فیزیکسراها در ایران

در اغلب شهرهای ایران

کواهی معاونت محترم وزارت علوم

انفرادی

 

2

راه اندازی اولین موزه نجوم ایران

موزه آستان قدس رضوی

1377

آستان قدس

 

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07