مشخصات عمومی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

نام: محمد فرهاد     نام خانوادگی: رحیمی    نام پدر: منتجب الدین    تاریخ تولد: 1324

محل تولد: مشهد    محل صدور: مشهد         شماره شناسنامه: 158

نشانی محل سکونت: خیابان کفایی-کفایی4- پلاک3    

 شماره تلفن: 8431258-0511

شماره همراه: 09155162269

نشانی محل اشتغال: بخش فیزیک دانشکده علوم پایه

آدرس پست الکترونیکی: farhimi@yahoo.com

 

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07