عضویتها

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

ردیف

نام کمیته یا شورا

مدت فعالیت

1

عضو کمیته هیأت ممیزه دانشکده علوم

از73تا78

2

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گرایش فیزیک و مهندسی هسته ای

27تا30 مهرماه 1380

3

کمیته تخصصی فیزیک شورای عالی برنامه ریزی

21 تا 22 1366

14/5/1366

4

کمیته علمی تاریخ علم شرق

از 1997 تا کنون

5

نماینده زسمی اعضای هیأت علمی در ستاد رفاهی دانشکده علوم

از 1370 تا کنون

عضویت در تعداد بسیار زیادی کمیته های علمی داخل گروهی و خارجی (کنفرانسها، تحصیلات تکمیلی گروه، توزیع دروس، کمیته ارتقا) و انجمنهای علمی داخلی و خارجی مؤسسات مثل شهرداری و آموزش و پرورش

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07