سوابق علمی و تحصیلی

04/19/07

Home
مشخصات عمومی
وضعیت استخدامی
سوابق علمی و تحصیلی
سوابق خدمات آموزشی
سوابق خدمات پژوهشی
تألیفات و ترجمه ها
مقالات داخلی و خارجی
مقالات در کنفرانسهای خارجی
مقالات در کنفرانسهای داخلی
تشویقها، جوایز، مدالها
نوآوری و ابتکارات
تأسیس و راه اندازی
انتشار مجلات علمی
خدمات مدیریت دولتی
عضویتها

 

 

عنوان درجه تحصیلی

 

معدل

رشته تحصیلی

 

تاریخ اخذ مدرک

 

نام مؤسسه و محل اخذ آن

 

فوق لیسانس DEA

بسیار خوب

فیزیک هسته ای

1349

مرکز اتمی تولوز (فرانسه)

PhDدکترای

بسیار خوب

فیزیک هسته ای

1352

مرکز اتمی استراسبورگ (فرانسه)

دکترای اِتا   DSc

افتخارآمیز

ذرات بنیادی

1362

مرکز اتمی CRN استراسبورگ فرانسه

عنوان و موضوع رساله (ها):

فوق لیسانس : تخمین وجود رگه های اورانیوم در معادن عمیق اورانیم (لیموژ- فرانسه) از روی دبی هوای دمیده شده از بالای کوه در تونلهای عمیق تا عمق 364 متری زمین و اندازه گیری اکتیویته آنها با آشکارسازهای ذرات، و دبيمترهاا.محاسبات کامپیوتری.

دکتری PhD : مطالعه شکافت هسته های سنگین در انرژیهای بالا (دوترونهای 2.1 GeV در ساکلی پاریس و پروتونهای 30 GeV در CERN سوئیس. به کمک آشکارسازهای پلاستیکی.

دکتری اِتا: مطالعه برهمکنشهای جریانهای خنثی و باردار در برخورد نوترینوهایی با انرژی بالا () در آشکارسازهای گارگامل (پروتونهای 400GeV در (CERN) سوئیس

 

Home | مشخصات عمومی | وضعیت استخدامی | سوابق علمی و تحصیلی | سوابق خدمات آموزشی | سوابق خدمات پژوهشی | تألیفات و ترجمه ها | مقالات داخلی و خارجی | مقالات در کنفرانسهای خارجی | مقالات در کنفرانسهای داخلی | تشویقها، جوایز، مدالها | نوآوری و ابتکارات | تأسیس و راه اندازی | انتشار مجلات علمی | خدمات مدیریت دولتی | عضویتها

This site was last updated 04/19/07